назад
13.01.23

Нещасний випадок на виробництві/професійне захворювання: як отримати страхові виплати?

З 1 січня 2023 року набули чинності зміни до деяких нормативно-правових актів, що стосуються  питань загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зокрема, цьогоріч почали діяти нові правила призначення, перерахування, здійснення страхових виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Про законодавчі зміни та механізм отримання вказаних соціальних виплат, в тому числі і особою, яка виїхала на постійне місце проживання за межі України, розповідає заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Олена Іпатенко.

Відповідно до статті 1  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 (у редакції Закону № 2620-IX від 21.09.2022, яка діє з 01.01.2023), одним з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування є страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Страховим випадком вважається:

 • нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене у період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму;
 • нещасний випадок, що стався, або професійне захворювання, яке виникло внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці.

Страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, підлягають:

 • особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання або у фізичних осіб;
 • особи, обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;
 • фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;
 • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
 • діти до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років, які народилися з інвалідністю внаслідок заподіяння шкоди зародку через травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під час вагітності.

Застрахуватися від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, можуть добровільно члени особистого селянського господарства, якщо вони  не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.

 Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10. 1992 за процедурою, визначеною Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабміну від 17.04.2019 №337 (зі змінами).

Порушення застрахованою особою правил охорони праці, що спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов’язань перед потерпілим.

Страховими виплатами є грошові суми, які уповноважений орган управління виплачує застрахованій особі чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.

Страхові виплати складаються із:

 1. щомісячної страхової виплати втраченої заробітної плати (або відповідної її частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі – щомісячна страхова виплата);
 2. страхової виплати у встановлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
 3. страхової виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
 4. страхових витрат на професійну реабілітацію та соціальну допомогу;
 5. допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень  Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1467 затверджено Порядок здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі – Порядок), який діє з 01.01.2023 та визначає механізм здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

З 01.01.2023  страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснює Пенсійний фонд України (далі – ПФУ), а не Фонд соціального страхування України (далі – ФССУ), як це було раніше. Порядок призначення та перерахування страхових виплат визначає правління ПФУ. Якщо раніше органами ФССУ особі вже призначено страхові виплати, то не потрібно повторно звертатися з цього питання до органівПФУ, оскільки ФССУ предає до ПФУ усі справи отримувачів соціальних виплат.

Страхові виплати здійснюються щомісяця:

 • потерпілому– з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;
 • особам, які мають право на страхові виплати у зв’язку із смертю годувальника, – з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на страхові виплати.

Одноразова допомога виплачується:

 • потерпілому – в місячний строк з дня визначення медико-соціальною експертною комісією стійкої втрати професійної працездатності,
 • в разі смерті потерпілого – у місячний строк з дня його смерті особам, які мають на це право.

Страхові виплати здійснюються виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача такої виплати в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання одержувача страхової виплати.

Щомісячні страхові виплати здійснюються:

Одноразові страхові виплати здійснюються відповідними уповноваженими банками.

Заява, разом із документами необхідними для призначення, (перерахування/продовження) та здійснення страхових виплат, подається:

Страхові виплати, призначені, але своєчасно не одержані потерпілим або особою, яка має на це право, здійснюються за весь минулий час, але не більше ніж за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Нарахована сума страхової виплати включається в документи для виплати протягом не пізніше ніж одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахування, продовження чи поновлення її виплати. Розподіл та спрямування коштів на фінансування страхових виплат здійснюється Пенсійним фондом України.

 • Як особам, що виїхали на постійне місце проживання за межі України, отримати страхові виплати, призначені у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності?

Здійснення страхових виплат, призначених у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали на постійне місце проживання за межі України, відбувається у відповідності до міжнародних договорів України.

У разі, якщо міжнародними договорами України  не встановлено інші правила здійснення вищевказаних страхових виплат, застосовується Порядок здійснення страхових виплат, призначених у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України, затверджений постановою Кабміну від 09.08.2001 №988 (зі змінами).

Відповідно до вказаного нормативно-правового акта фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням страхових виплат потерпілому, у тому числі на перерахування (переказ) грошових сум за межі України, провадиться за рахунок коштів ПФУ.

Для перерахування (переказу) відповідних грошових сум потерпілий подає ПФУ через дипломатичне представництво або консульську установу України в країні свого постійного проживання або іншим прийнятним способом наступні документи:

 • заяву за формою, що затверджується ПФУ, із зазначенням способу перерахування (переказу) грошових сум;
 • довідку дипломатичного представництва або консульської установи України про постійне місце свого проживання за кордоном.
 • щороку в грудні місяці  – документ, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих. Це може бути свідоцтво, видане відповідно до законодавства України дипломатичним представництвом або консульською установою України, або документ разом належним чином засвідченим перекладом українською мовою, яким  засвідчується  факт перебування  потерпілого  в живих, виданий відповідною місцевою установою згідно із законодавством країни проживання потерпілого і легалізований в установленому порядку дипломатичним представництвом чи консульською  установою України. У разі ненадходження зазначеного документа в установлений термін перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому зупиняється до його надходження.

Страхові виплати потерпілий одержує за своїм вибором шляхом:

 • перерахування грошових сум на його рахунок, відкритий у банківській установі на території України;
 • перерахування грошових сум на його рахунок у кредитній установі країни його постійного проживання за межами України;
 • поштового переказу грошових сум на адресу потерпілого в країні його постійного проживання, якщо Україною укладено з нею угоду про обмін поштовими грошовими переказами.

Перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому починається з місяця, що настає за місяцем його від’їзду за межі України, але не раніше ніж з дня, до якого потерпілому виплачено відповідні суми до його від’їзду за межі України, і здійснюється ПФУ через уповноважений банк у валюті країни проживання потерпілого або в доларах США за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день перерахування (переказу).

У разі прийняття рішення про зупинення страхових  виплат, зміну їх розміру або припинення ПФУ у десятиденний термін надсилає потерпілому відповідне повідомлення з обґрунтуванням свого рішення.

Потерпілий, ступінь втрати професійної працездатності якому не встановлено безстроково, підлягає повторному медико-соціальному огляду в Україні у порядку, встановленому законодавством України.

Якщо виникли додаткові питання правового характеру – телефонуйте до контакт-центру системи БПД 0 800 213 103. За цим номером надаються консультації та роз’яснення з правових питань, додаткові відомості про надання безоплатної правової допомоги тощо. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Номер для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку).

Усі сервіси системи БПД за посиланням: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua