назад

З питань охорони авторського права на фотографії у мережі Інтернет консультують фахівці Чорноморського бюро правової допомоги

copyrightДо Чорноморського бюро правової допомоги звернулася громадянка А. з питанням: “Як захистити своє авторське право на фотографії?”

Роз’яснення щодо вказаного питання надала фахівець Чорноморського бюро правової допомоги Марина Кравченко.

З розвитком науки та техніки, а саме появою цифрових фотографій, розвитком інтернету,  популярністю соціальних мереж про авторські права на фотографії забувають все частіше. Практика юридичного захисту фотографами своїх творів в Україні зустрічається дуже рідко.

Згідно зі ст. 2 Бернської конвенції “Про охорону літературних і художніх творів” (до якої приєдналася Україна) та п. 10 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права” фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, охороняються як об’єкти авторського права.

У вирішенні питань про те, чи є конкретний результат об’єктом авторського права, суду слід враховувати, що:

– за змістом статей 421, 433, 435 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК), статей 7 і 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права” в їх взаємозв’язку таким є лише той результат, який створено творчою працею;

– доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею;

– правовій охороні як об’єкт авторського права підлягає твір, виражений в об’єктивній формі, а не його зміст.

 Не охороняються авторським правом, зокрема, ідеї, методи, концепції, принципи, способи, відкриття.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. При цьому для об’єкта авторського права немає значення, опублікована світлина, чи ні.

Теоретично, фотограф стає автором фотографії з моменту натискання на кнопку. Однак, з точки зору практики цього замало для реального захисту цінних знімків. Адже, по суті, фотографу ще треба довести право свого авторства. Для цього публікуйте свою фотографію не в повному розмірі, а обрізавши її частину. Оригінал цифрової фотографії і її подальші копії неможливо відрізнити один від одного, але такий спосіб допоможе внести «відмінність», а фото-оригінал слугуватиме Вашим доказом.

Як використовувати фотографії так, щоб не стати відповідачем у позові про порушення авторського права?

Згідно з частинами 1-3 ст. 440 ЦК України, ст.15 Закону до майнових прав автора належить виключне право на використання твору та виключне право на дозвіл та заборону використання твору іншими особами.

Відповідно до ст. 443 ЦК України, використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Розглянемо випадки законного використання фотографічного твору без згоди автора (чи іншої особи,  яка має авторське право).

Керуючись ч. 2 ст. 444 ЦК України, особа, яка використовує твір, зобов’язана зазначити ім’я автора твору та джерело запозичення.

Також, відповідно до ч. 3, 4, 9 ст. 21 Закону УкраїниПро авторське право і суміжні права без згоди автора (чи іншої особи,  яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

  •  відтворення у пресі, публічне  виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах  статей з  поточних  економічних,  політичних,  релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого  характеру  у випадках,  коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;
  • відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне  повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;
  •  відтворення з  інформаційною  метою  у  газетах  та  інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

У п. 31 Постанови Пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 № 5 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав” розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для  публічного використання, є поданням творів до загального відома публіки таким чином,  що її представники можуть  здійснити доступ до  творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором відповідно до пункту 9 частини третьої  статті 15 Закону, тобто таке розміщення є правомірним лише з дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право.

 Якщо у зв’язку з таким розміщенням у мережі Інтернет порушуються  майнові  права суб’єкта авторського права,  визначені статтею 15 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, то це дає підстави  для судового захисту  авторського  права  (пункт “а” статті 50 Закону України “Про авторське право і суміжні права”).

Порядок захисту порушеного авторського права на фотографічний твір, у тому числі твір, виконаний способом, подібним до фотографії.

Захист особистих  немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним  і  кримінальним законодавством (стаття 51 Закону України “Про авторське право і суміжні права”).  

Згідно ч.1 ст.16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до положень ч.1 ст.435 ЦК України та ч.1 ст.11 Закону первинним суб’єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

При цьому, відповідно до положень абзацу третього п.12 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 4 червня 2010 року №5, позивач повинен довести факт наявності в нього авторського права і (або) суміжних прав, факт порушення його прав відповідачем або загрозу такому порушенню, розмір шкоди (за винятком вимоги виплати компенсації), якщо вона завдана, та причинно-наслідковий зв’язок між завданою шкодою і діями відповідача.

У відповідності до ч.1 ст.15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

При цьому, відповідно до положень п. «а» ст. 50 Закону, порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Таким чином, у разу порушення авторського права на фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, а також у разі доведеності у судовому порядку цього факту, відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону суд має право постановити рішення чи ухвалу, зокрема, про: відшкодування   моральної   (немайнової)  шкоди,  завданої порушенням авторського права і (або) суміжних прав,  з визначенням розміру відшкодування; відшкодування  збитків,  завданих  порушенням  авторського права і (або) суміжних прав; стягнення із порушника авторського права і (або)  суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення; виплату компенсації,  що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних  заробітних  плат,  замість  відшкодування збитків або стягнення доходу; заборону опублікування творів, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо,  якщо  у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав.

За правовими консультаціями можна звернутися до Чорноморського бюро правової допомоги за адресою: м. Чорноморськ, вул. В.Шума, 21, каб. №5. Тел: (048) 796-29-45