назад

Контактний центр Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області інформує: порядок отримання відстрочки від призову на військову службу

Call Centre 07За період з 04.09.2017 по 10.09.2017 до відділу забезпечення роботи контактного центру Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області надійшло 746 дзвінківГоловними спеціалістами відділу забезпечення роботи контактного центру центру було надано 550 консультацій та роз’яснень з правових питань і 13 роз’яснень з приводу порядку звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування. Ще 130 клієнтів звернулося до контактного центру з метою отримання контактної інформації, а 53 дзвінка не було прийнято з технічних причин. Дуже часто до контактного центру звертаються за консультаціями щодо підстав для відстрочки від проходження військової служби.

Конституційний обов’язок громадян України – захищати Вітчизну. Проходження військової служби являється однією зі складових частин цього обов’язку. На строкову військову службу призиваються особи, придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку. Проте, відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» відстрочка від призову на строкову військову службу, надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Сімейними обставинами, які за бажанням призовника можуть стати підставою для відстрочки є:

1) наявність непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одинокої непрацездатної матері) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

     2) наявність неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

     3) наявність одинокого батька або одинокої матері, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

          4) наявність дитини віком до трьох років або дитини старшої трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

          5) наявність двох і більше дітей, дитини-інваліда, дружини-інваліда або вагітної дружини;

6) призовник є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Крім того за умови визнання під час медичного огляду тимчасово непридатним до військової служби, призовнику надається відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року.

Громадяни призовного віку, які навчаються      у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання;      у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;      у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;      в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва мають право на відстрочку від проходження військової служби на весь період навчання. Варто зазначити, що право на відстрочку втрачається у випадку, якщо призовники відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість або досягають 21 року, навчаючись у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання.

На відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності можуть претендувати:

          – педагогічні працівники з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;

          – медичні працівники, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

     – священнослужителі, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;

     – сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;

     – особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

     – резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

     – поліцейським – на весь період їх служби.

          Також, з метою недопущення втручання у діяльність правоохоронних органів, законодавець встановив відстрочку призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом до прийняття відповідного рішення.

          Перелік підстав для відстрочки від проходження строкової військової служби не є вичерпним. У інших випадках відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

     За необхідності отримання додаткової інформації з цього та інших правових питань ви можете звернутися на Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Начальник відділу забезпечення

роботи контактного центру

О.К. Рибалка